De Medezeggenschapsraad

In de Wet Medezeggenschap op Scholen (W.M.S.) staat dat aan iedere school een medezeggenschapsraad verbonden moet zijn.
De MR van basisscholen bestaat uit twee geledingen:

  • Drie vertegenwoordigers van de ouders;
  • Drie vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.

De MR heeft twee soorten rechten, namelijk:

  • Instemmingsrecht;
  • Adviesrecht.

De MR de volgende bevoegdheden en taken:

  • Recht op overleg met bevoegd gezag
  • Initiatiefrecht
  • Openheid en onderling overleg
  • Recht op informatie

Voor meer informatie over de MR kunt u terecht bij de directie of het secretariaat van de MR .
Binnen het bestuur is ook een GMR ( Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ). Eén lid van de MR van iedere school binnen het bestuur, heeft zitting in de GMR . De GMR bestaat uit 2 geledingen; ouders en personeel, ieder de helft.
De GMR houdt zich bezig met school overstijgende beleidszaken en heeft overleg met de algemeen directeur. Het is een officieel adviesorgaan.

De samenstelling van de huidige MR vindt u op het informatieblad (Ons IKC = Documenten) 

De vergaderingen zijn openbaar.

Mailadres:  mr.zuiderenk@kitsprimair.nl

Notulen/verslagen:

 

Call Now Button