Onze missie

Onze missie is om kleur te geven aan ieder kind. Wij streven ernaar dat ieder kind zich optimaal ontplooit. Daarbij proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke behoeften van een kind. We leren onze kinderen hun eigen identiteit te ontwikkelen met aandacht voor talenten, kennis en vaardigheden.

  WIES(TER) MET ELKAAR  

 

Missie / Visie

Onze visie

Ieder kind is uniek en verdient aandacht en respect. Wij bieden kinderen een veilige, stimulerende en uitdagende leeromgeving waar talenten tot ontplooiing komen. Een plek waar een kind zich optimaal kan ontwikkelen en kan uitgroeien tot een sociaal vaardig en weerbaar mens met een positief zelfbeeld. Ons integraal kindcentrum (IKC) is openbaar. Iedereen is welkom. Verschillen tussen kinderen zien we als een verrijking voor ons onderwijs en onze kinderopvang. We leren kinderen samenwerken, respect te hebben en in te zien dat mensen verschillend zijn, maar toch gelijkwaardig. 

  • Wij vinden een goede basiskennis bij onze kinderen belangrijk.

Wij vinden het belangrijk dat we kinderen op de toekomst voorbereiden. Welke kennis over twintig jaar nodig is, valt moeilijk te voorspellen. Maar we geloven dat een goede beheersing van taal (Nederlands en Engels – alle kinderen), rekenen en lezen ook over twintig jaar nog steeds de basis vormt om vooruit te komen. Onze maatschappij digitaliseert in hoog tempo. Toch blijven we belang hechten aan pen en papier. Kinderen moeten foutloos en netjes kunnen schrijven. En hun fijne motoriek ontwikkelen. We zoeken naar een doordachte mix van digitale en papieren methoden.  

  • Goede sociale vaardigheden en een veilig klimaat vinden wij essentieel.

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen sociaal vaardig worden en over voldoende sociale en maatschappelijke competenties beschikken om zich staande te houden in de wereld van nu. Sociaal emotioneel leren en burgerschapsvorming zijn terugkerende onderdelen in ons lesprogramma.  
Kinderen komen alleen tot leren en ontwikkeling als ze zich veilig voelen. Daarom blijven we kiezen voor PBS (Positive Behavior Support). Dit is een doelmatige, IKC-brede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt en waarbij sociale veiligheid een belangrijke rol speelt. In de praktijk betekent het dat we kinderen positief benaderen, heldere gedragsverwachtingen uitspreken en het accent leggen op belonen in plaats van straffen.  

 

  • Een breed aanbod van vakken en activiteiten vinden wij belangrijk.

Wij bieden een breed aanbod van vakken en merken dat onze kinderen betrokken zijn bij de lessen en er plezier aan beleven. Natuur, techniek en wetenschap worden binnen het aanbod extra geaccentueerd (denk hierbij o.a. programmeren, werken met Lego WeDo en Mindstorms, en serious gaming). We bieden een deel van de lesstof thematisch aan, waardoor kinderen leren verbanden te leggen en de leerstof beter blijft hangen. Door de leerstof in samenhang aan te bieden krijgen de kinderen de mogelijkheid zelf op onderzoek uit te gaan. Ze leren informatie te vergaren en beoordelen, samen te werken, logisch te redeneren, creatieve oplossingen te vinden, eigen meningen te vormen en de resultaten aan elkaar te presenteren. 
Binnen ons IKC zoeken we zoveel mogelijk de verbinding tussen het onderwijsaanbod en het aanbod op de kinderopvang zodat een doorgaande lijn ontstaat voor kinderen van 0 tot 13 jaar.  

  • Wij willen aandacht besteden aan verschillende manieren van leren.

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen ontdekken op welke manieren ze het beste leren. Leer ik vooral door doen? Leer ik vooral door ergens over te lezen? Leer ik vooral door samen te werken? En dat kinderen vervolgens ook de kans krijgen om (vooral) op die manier te leren, want dat maakt het leren niet alleen veel leuker maar ook effectiever. Daarom bieden we leerstof op verschillende manieren aan en laten we kinderen met gebruik van alle zintuigen, zowel binnen als buiten, leren. Onze kinderen gaan ruiken, proeven, lezen, voelen, kijken, doen en luisteren. Zo helpen we kinderen hun talenten en interesses te ontdekken. Dit is heel belangrijk om te weten, want als kinderen zichzelf kennen, kunnen ze later de juiste keuzes maken. De keuze voor een goede vervolgschool bijvoorbeeld. 

  • Wij vinden het belangrijk dat er aandacht is voor verschillen in tempo, niveau en talent van kinderen.

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind wordt uitgedaagd, want dat houdt het leren leuk. Daarbij kijken we ook of we kunnen samenwerken met het voortgezet onderwijs en met deskundigen van buiten het onderwijs.  

  • Wij willen onze kinderen zelfstandig en verantwoordelijk maken.

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen verantwoordelijk worden voor hun leerproces, omdat dit motiveert om te leren, maar ook omdat het de zelfstandigheid van kinderen vergroot.  

Call Now Button