Missie en Visie 

Missie 

Onze missie is om kleur te geven aan ieder kind. Wij streven ernaar dat ieder kind zich optimaal ontplooit. Daarbij proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke behoeften van een kind. We leren onze kinderen hun eigen identiteit te ontwikkelen met aandacht voor talenten, kennis en vaardigheden.

WIES(TER) MET ELKAAR

Visie 

  Een breed aanbod van vakken en activiteiten vinden we belangrijk.
We hebben op dit moment al een breed aanbod van vakken. We willen dit behouden omdat we merken dat onze kinderen veel plezier beleven aan ons aanbod en dat ze betrokken zijn. Natuur, techniek en wetenschap wordt binnen het aanbod extra geaccentueerd. Een goed beredeneerd aanbod voor de creatieve vakken ontbreekt.
Ook zoeken we zoveel mogelijk de verbinding met ons aanbod op de kinderopvang.

  We willen aandacht besteden aan verschillende manieren van leren.
Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen ontdekken op welke manieren ze het beste leren. Leer ik vooral door doen? Leer ik vooral door ergens over te lezen? Leer ik vooral door samen te werken? En dat kinderen vervolgens ook de kans krijgen om (vooral) op die manier te leren, want dat maakt het leren niet alleen veel leuker maar ook effectiever.
Daarom gaan we leerstof op verschillende manieren aanbieden en laten we kinderen met gebruik van alle zintuigen, zowel binnen als buiten, leren. Onze kinderen gaan ruiken, proeven, lezen, voelen, kijken, doen en luiste-ren. Zo helpen we kinderen hun talenten en interesses te ontdekken. Dit is heel belangrijk om te weten, want als kinderen zichzelf kennen, kunnen ze later de juiste keuzes maken. De keuze voor een goede vervolgschool als voorbeeld.

  We vinden het belangrijk dat er aandacht is voor verschillen in tempo, niveau en talent van kinderen.
Wij vinden het belangrijk dat ieder kind wordt uitgedaagd, want dat houdt het leren leuk.. Daarbij kijken we ook of we kunnen samenwerken met het voortgezet onderwijs en met deskundigen buiten het onderwijs.

 We vinden een goede basiskennis bij onze kinderen belangrijk.
Wij vinden het belangrijk dat we kinderen op de toekomst voorbereiden. Welke kennis over twintig jaar nodig is, valt moeilijk te voorspellen. Maar we geloven dat een goede beheersing van taal (Nederlands en Engels – alle kinderen), rekenen en lezen ook over twintig jaar nog steeds de basis vormt om vooruit te komen. Onze maatschappij digitaliseert in hoog tempo. Toch blijven we belang hechten aan pen en papier. Kinderen moeten foutloos en netjes kunnen schrijven. En hun fijne motoriek ontwikkelen. We zoeken naar een doordachte mix van digitale en papieren methoden.

  Goede sociale vaardigheden en een veilig klimaat vinden we essentieel.
We vinden het belangrijk dat onze kinderen sociaal vaardig zijn. Het is ook van belang dat kinderen leren om snel en efficiënt informatie en kennis te vergaren. Door slim samen te werken bijvoorbeeld. Of door creatieve op-lossingen te zoeken. En dat ze deze informatie leren beoordelen.
We willen dat we op de Zuiderenk vaardigheden bij kinderen stimuleren door (een deel van) de lesstof thematisch aan te bieden. Kinderen leren er verbanden door te leggen, waardoor de leerstof beter blijft hangen. Het in samenhang aanbieden van de leerstof biedt bovendien veel mogelijkheden om kinderen te laten leren door zelf op onderzoek te gaan, samen te wer-ken, eigen meningen te vormen en resultaten te presenteren. Daarnaast willen we op de Zuiderenk vakken als presenteren, programmeren of se-rious gaming aanbieden. Met deze vakken doen kinderen, naast ICT-geletterdheid, allerlei andere vaardigheden op. Denk bijvoorbeeld aan samenwerken, logisch redeneren of slim ondernemen.
Dit alles kan alleen als kinderen zich veilig voelen. Daarom blijven we kie-zen voor PBS (positive behavior support) om kinderen positief te blijven benaderen, om heldere gedragsverwachtingen uit te dragen en om het accent te leggen op belonen in plaats van straffen en voor SOEMO voor het versterken van het mensbeeld en de sociale- en communicatieve vaardigheden.

We willen onze kinderen zelfstandig en verantwoordelijk maken.
Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen meer verantwoordelijk worden voor hun leerproces, omdat dit motiveert om te leren, maar ook omdat het de zelfstandigheid van kinderen vergroot.

Een brede blik op de maatschappij vinden we belangrijk.
Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen andere culturen leren kennen, begrijpen en respecteren. Want wij krijgen steeds meer te maken met mensen met verschillende achtergronden.
Bijvoorbeeld door contact te zoeken met buitenlandse scholen. Of door in thema’s en projecten te kiezen voor andere culturen of landen. Daarmee beginnen we al bij de kinderopvang, want die brede blik stimuleren we vroeg.

 Onze kernwaarden zijn:

  1. Kwaliteit
  2. Betrokkenheid
  3. Verantwoordelijkheid
  4. Plezier
  5. Respect

Al deze kernwaarden zijn in het bovenstaande ruimschoots terug te vinden.

 

 

 

 

 

 

Call Now Button