Logopedie

De kinderen worden in groep 2 gescreend en vervolgens, wanneer dit nodig is, doorverwezen naar de logopedie praktijk in bijv. Beilen. Indien er vragen zijn over de spraak- en taalontwikkeling van uw kind, kunt u altijd contact opnemen met de betreffende leerkracht of de logopediste.

Schoolmaatschappelijk werk

Mevrouw Navya Dijkstra is schoolmaatschappelijk werkster van de Stichting Noordermaat. Contact gaat eerst via de ouders en pas daarna zijn er gesprekken van Navya met de leerling. Problemen die besproken kunnen worden zijn bijv. rouwverwerking, scheiding, enz. Ouders kunnen ook zelf contact zoeken. Navya komt 1 keer in de maand op vastgestelde tijden naar onze school.

Voortgezet onderwijs

In oktober/november nodigen wij de ouders van de leerlingen uit groep 8 uit voor een informatieavond over het voortgezet onderwijs en het schoolkeuzeadvies. Het schoolkeuzeadvies voor het voortgezet onderwijs baseren wij op het leerlingvolgsysteem, de eindtoets en de indrukken van de leerkracht.  In maart voeren wij gesprekken met de ouders van de achtstegroepers over de uitslag van de CITO-eindtoets en het schoolkeuzeadvies.

De kinderen kunnen open dagen van het voortgezet onderwijs bijwonen en een aantal lesuren meedraaien op de school waar zij naar toe zouden willen. Op deze wijze kunnen ze een beetje proeven van de sfeer in het voorgezet onderwijs. De middelbare scholen organiseren ook voorlichtingsbijeenkomsten die bedoeld zijn voor ouders en leerlingen.
Gedurende de eerste jaren dat uw kind op het voortgezet onderwijs zit, wordt de Zuiderenk mondeling en schriftelijk op de hoogte gehouden van de vorderingen van onze oud-leerlingen.

De ouders

Het is belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het functioneren van hun kind op school. De kinderen voelen zich beter thuis als er een goed contact is tussen ouders en school. Dit gebeurt op verschillende manieren. Wij informeren u over belangrijke gebeurtenissen, over regelingen en over hoe het gaat met uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen bij u thuis. Alleen samen kun we proberen om goed onderwijs vorm te geven. 

 

Nieuwsbrief

Met regelmaat geven wij een nieuwsbrief uit waarmee we u willen informeren over de actuele situatie en de ontwikkelingen op school. In de nieuwsbrief worden ook korte verslagen opgenomen en worden aankondigingen gedaan van toekomstige gebeurtenissen (scholingen, vrije dagen, etc). De vergaderdata en informatie van de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad worden in de nieuwsbrief gepubliceerd. De nieuwsbrief wordt digitaal verstuurd en komt ook op de website.

Tussentijdse mededelingen

Tussentijdse mededelingen die voor u als ouder van belang zijn, worden via de mail aan u meegedeeld.

Informatieavonden

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een informatieavond waarmee we u kennis laten maken met de leerstof die uw kind in dat schooljaar aangeboden krijgt. De methodes waaruit wij werken komen daarbij aan de orde en de leermiddelen die we gebruiken. Verder gaan we in op het werken in combinatiegroepen en op de overstap naar het voortgezet onderwijs. 

Kijkochtend

Tijdens een kijkochtend kunnen de ouders samen met hun kind in de klas kijken, bijvoorbeeld naar werkjes die de kinderen hebben gemaakt. De kijkmorgens worden georganiseerd voor de groepen 1 t/m 3.

Contactavond

Wij nodigen u uit voor een oudergesprek aan de hand van rapporten, observatiegegevens of plotseling optredende leer- of gedragsproblemen. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen nog geen rapport, maar in deze groepen worden wel observatie- en registratielijsten bijgehouden. We volgen de sociale en cognitieve (kennis) ontwikkeling, taal en spraak, muziek, motoriek, spel en werkhouding. We gebruiken de criteria goed, voldoende, matig en zwak. De ouders van kinderen in groep 1 en 2 worden voor een gesprek uitgenodigd naar aanleiding van observatiegegevens.

De kinderen van groep 3 tot en met 8 krijgen de kinderen twee maal per jaar een rapport mee naar huis (maart en juni). Nadat de kinderen het rapport mee naar huis krijgen, nodigt de leerkracht u uit voor een gesprek. In november krijgen de kinderen geen rapport mee maar is er wel een contactavond. Wij vinden contact belangrijk en willen dan graag met u in gesprek over het welbevinden en de resultaten van uw kind. Deze gesprekken duren 10 minuten. Bij leer- of gedragsproblemen zal de groepsleerkracht contact met u opnemen voor het maken van een afspraak.

Call Now Button